KIG icon

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KIG

Rada Konińskiej Izby Gospodarczej ma zaszczyt zaprosić na Walne Zgromadzenie   Konińskiej Izby Gospodarczej, które odbędzie się w dniu 01.06.2017 r. o godzinie 13:00 w Sali Sesyjnej Ratusza Miejskiego w Koninie, przy ulicy Wiosny Ludów 6 . W przypadku braku wymaganego quorum zgodnie ze statutem KIG § 14 pkt 4 ustala się drugi termin na godzinę 13:15.
 
Przewidziany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia KIG.
6. Wybór Komisji:
     a) Mandatowej,
     b) Uchwał i Wniosków,
     c) Skrutacyjna.
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Mandatowej .
8. Stwierdzenie Przewodniczącego obrad o ważności i prawomocności obrad.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady KIG i Biura KIG za rok 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady KIG i Biura Rady KIG za rok 2016.
11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
13. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za rok 2016.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za rok 2016.
15. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2016.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016.
17. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2016 rok.                                                                          
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie KIG.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady.
20. Przedstawienie planu działania na 2017 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działań na 2017 rok.
22. Przedstawienie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków
24. Wolne głosy i wnioski.   
25. Zakończenie obrad.

Tags: No tags

Comments are closed.