KIG - Konińska Izba Gospodarcza KIG - Konińska Izba Gospodarcza
Wspieramy lokalny biznes od 1990 roku
tel: +48 63 245 88 00
E-mail: kig@kig.konin.pl
slajd
UWAGA !!!
 
Ministerstwo Finansów przypomina o upływającym 13 kwietnia terminie zgłaszania danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Spółki wpisane do KRS przed 13 października 2019 r. powinny przekazać pierwsze zgłoszenie do CRBR do 13 kwietnia 2020 r., natomiast spółki wpisane do KRS po 13 października 2019 r. informacje do CRBR powinny zgłaszać w terminie 7 dni od wpisu do KRS. Ponadto, wszystkie spółki aktualizują dane w CRBR w ciągu 7 dni od zmiany przekazanych informacji.
 
Zgłoszenie do CRBR składa się bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/crbr/
 
Kto zgłasza dane do CRBR?
Dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) zgłasza wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Nie ma możliwości powierzenia tego zadania innym osobom (zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.).
 
Jak zgłosić dane do CRBR?
Zgłoszenie do CRBR składa się bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/crbr/  Na podstawie  art. 61 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, mowa jest o zgłoszeniu, które jest składne w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Wzór dokumentu elektronicznego jest dostępny w Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych nr wzoru 2019/08/22/8410
 
Ważne:
Zgłaszane dane powinny odpowiadać rzeczywistości. Zgłoszenie – opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP – zawiera oświadczenie osoby zgłaszającej o prawdziwości zgłaszanych informacji (jest ono składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia).
Osoba, która zgłasza i aktualizuje dane, ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CRBR nieprawdziwych danych, a także za niezgłoszenie w ustawowym terminie danych i zmian danych objętych wpisem do rejestru. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba zgłaszająca i aktualizująca informacje o beneficjentach rzeczywistych nie ponosi odpowiedzialności. Urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) zgłoszenia jest wydawane po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji struktury logicznej zgłoszenia pod względem zgodności ze wzorem dokumentu elektronicznego i spójności danych oraz ważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
 
Jakie dane zgłosić do CRBR?
Zgłoszenie do rejestru obejmuje:
•             dane identyfikacyjne spółki:
o             nazwa (firma)
o             forma organizacyjna
o             siedziba
o             numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
o             NIP
•             dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki:
o             imię i nazwisko
o             obywatelstwo
o             państwo zamieszkania
o             PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają PESEL
o      informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które przysługują beneficjentowi rzeczywistemu.
 
Ile czasu jest na zgłoszenie danych do CRBR?
Informacje do rejestru powinny być zgłoszone nie później niż w terminie 7. dni od dnia wpisu podmiotów do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a w przypadku aktualizacji przekazanych informacji – w terminie 7. dni od ich zmiany. Do biegu terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
 
Wpis konstytutywny i deklaratoryjny
Należy pamiętać, że niektóre zmiany zaczną obowiązywać dopiero w momencie ich wpisu do KRS (wpis konstytutywny), a niektóre już od momentu ich zaistnienia (wpis deklaratoryjny).
Wpis konstytutywny jest ważny dopiero z chwilą wpisu do KRS. Co ważne – nie od dnia złożenia wniosku, a dopiero od dnia aktualizacji wpisu przez sąd rejestrowy.
Wszelkie zmiany umowy spółki, aby były ważne, będą wymagać wpisu konstytutywnego. Wynika to z art. 255 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym zmiany w umowie spółki wymagają łącznie uchwały wspólników i wpisu do KRS.
Do zmian wymagających wpisu konstytutywnego będą zatem należeć wszelkie zmiany umowy spółki, m.in.:
•             zmiana siedziby spółki (miasta),
•             zmiana firmy (nazwy) spółki,
•             podwyższenie lub obniżenie kapitału spółki,
•             zmiana sposobu reprezentacji spółki,
•             poszerzenie PKD.
Wpis deklaratoryjny to taki, który jest ważny już od momentu podjęcia uchwały, zaś jego aktualizacja w KRS stanowi jedynie potwierdzenie danego stanu rzeczy.
Przykładami wpisów deklaratoryjnych będą:
•             powołanie i/lub odwołanie prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu, członków zarządu,
•             powołanie i/lub odwołanie prokurenta,
•             zmiana adresu spółki bez zmiany siedziby,
•             zmiana PKD przeważającego i/lub 9 pozostałych, ujawnionych w KRS, bez zmiany umowy spółki,
•             sprzedaż udziałów w spółce ( zmiana wspólników).
Zatem zmiany informacji przekazanych do CRBR należy zgłaszać  w terminie 7. dni od ich zmiany:
•             w przypadku zmian mających charakter konstytutywny od ich wpisania do KRS,
•             w przypadku zmian mających charakter deklaratoryjny od momentu ich zaistnienia.
 
Firmom grozi kara do 1 miliona złotych, jeśli nie dopełnią one ważnego obowiązku: zgłoszenia się do centralnego rejestru beneficjentów