KIG - Konińska Izba Gospodarcza KIG - Konińska Izba Gospodarcza
Wspieramy lokalny biznes od 1990 roku
tel: +48 63 245 88 00
E-mail: kig@kig.konin.pl
slajd
Rada Konińskiej Izby Gospodarczej ma zaszczyt zaprosić Członków KIG na Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie  Członków Konińskiej Izby Gospodarczej, które odbędzie się w dniu 29.05.2018 r. o godzinie 12:00  w Sali Sesyjnej Ratusza Miejskiego w Koninie, przy ulicy Wiosny Ludów 6 . W przypadku braku wymaganego quorum zgodnie ze statutem KIG § 14 pkt 4 ustala się drugi termin na   godzinę 12:15.

Przewidziany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia KIG.  
 6. Wybór Komisji:
  1. Mandatowej,
  2. Uchwał i Wniosków,
  3. Skrutacyjnej.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Mandatowej .
 8. Stwierdzenie Przewodniczącego obrad o ważności i prawomocności obrad.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady KIG i Biura KIG za  rok 2017.  
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady KIG i Biura Rady KIG za rok 2017. 
 11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017
 13. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za rok 2017.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za rok 2017.
 15. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2017.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie  przeznaczenia zysku za 2017 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich  na rzecz Konińskiej Izby Gospodarczej,
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie liczebności członków Rady KIG
 21. Wybór Członków Rady KIG – podjęcie uchwały.
 22. Przedstawienie planu działania na 2018 rok.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu działań na 2018 rok.  
 24. Przedstawienie sprawozdania Komisji Skrutacyjnej z wyboru Członków Rady KIG.
 25. Wybór Prezesa KIG, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
 26. Przedstawienie sprawozdania Komisji Skrutacyjnej z wyboru Prezesa KIG, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
 27. Wolne głosy i wnioski.
 28. Przedstawienie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków
 30. Zakończenie obrad.