powiatkonin_logo

Starostwo Powiatowe w Koninie

DANE FIRMY:

OPIS FIRMY:

Powiat koniński obejmuje terytorium położone w środkowej części Polski, na wschodnich krańcach Wielkopolski. Zajmuje powierzchnię 1 578 km2, co plasuje go pod tym względem na czwartym miejscu w województwie i pozwala zaliczyć do największych powiatów w kraju.

W gospodarce powiatu dominującą rolę odgrywa rolnictwo, które daje zatrudnienie (wraz z leśnictwem i rybołówstwem) 46,65% osób pracujących w powiecie. Odgrywa ono bardzo ważną rolę w procesach rozwoju gospodarczego Ziemi Konińskiej. Znaczna część ogólnej powierzchni 157.824 ha, to grunty orne – głównie gleby V i VI klasy bonitacyjnej.

Nie mniej ważne są takie gałęzie gospodarki jak: produkcja zwierzęca, sadownictwo, ogrodnictwo oraz produkcja rolno-spożywcza. W sektorach pozarolniczych gospodarki powiatu dominują podmioty zajmujące się działalnością handlową, transportową, budowlaną, obsługą nieruchomości i firm oraz pośrednictwem finansowym. Małe i średnie przedsiębiorstwa są bowiem głównym potencjalnym „wytwórcą” nowych miejsc pracy. Znaczną część przedsiębiorstw stanowią zakłady małe, nieznaczną część zakłady z grupy średnich. Z kolei do grupy dużych zaliczyć należy kopalnię węgla brunatnego w Koninie wchodzącą w skład grupy kapitałowej ZE PAK.
 
Poza rolnictwem ważną rolę odgrywa przemysł. Dynamiczny rozwój przemysłu odkrywkowego w znacznym stopniu przyczynił się i przyczynia do rozkwitu gospodarczego powiatu. A od momentu podziału administracyjnego i powstania powiatu konińskiego z roku na rok przybywa przedsiębiorców prywatnych, a ich udział w rynku jest niezmiernie ważny. Proces zachodzących przemian jest istotny z uwagi na pozyskiwanie potencjalnych inwestorów oraz kapitału zagranicznego, a tym samym tworzenie nowych miejsc pracy.
 
Wizytówkę przemysłowego charakteru Ziemi Konińskiej stanowią zakłady tu funkcjonujące, m.in.: wspomniana wcześniej PAK KWB „Konin” S.A., Art.-Metal, Kramp, Wulkanex, Mar-Bud, Konińska Fabryka Okien, Galwa-Met, „Kupiec” i wiele innych działających na terenie powiatu. Walory naszej Ziemi doceniają również zagraniczni inwestorzy. Na terenie powiatu doskonale prosperują zakłady o międzynarodowej sławie, m.in.: szwedzka firma Smurfit Kappa zajmująca się produkcją opakowań z tektury falistej, Lite-Licht – producent wysokiej jakości technicznych opraw oświetleniowych, Europoles – firma ze 120-letnim doświadczeniem w branży produkcji słupów, masztów i wież.

Grunty w pobliżu autostrady zagospodarowały firmy z branży motoryzacyjnej Mercedes i Renault. Te atuty stały się przesłanką dla opracowania i wdrożenia koncepcji Wielkopolskiego Centrum Logistycznego. W strefie WCL funkcjonują już firmy zajmujące się obsługą logistyczną, magazynowo-transportową oraz działalnością produkcyjną (Smurfit Kappa, Europoles, Zink Power, KON-PLAST i inne).
 
Nie bez znaczenia dla rozwoju gospodarczego powiatu jest jego atrakcyjność krajobrazowa, z bogactwem jezior, lasów, rezerwatów oraz obszarów chronionych, co przyczynia się do rozwoju turystyki i agroturystyki. Agroturystyka stanowi alternatywny bądź dodatkowy sposób wykorzystania otoczenia rodzinnego gospodarstwa rolnego i jest źródłem dodatkowych dochodów. Spędzanie wolnego czasu na terenach wiejskich zwiększa popyt na różnego typu dobra i usługi, co w konsekwencji przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy. Tym samym wpływa korzystnie na jakość życia na wsi.
 
Natura szczodrze obdarzyła naszą Ziemię takimi zasobami naturalnymi jak:

  • Wody geotermalne – na terenie powiatu znajdują się dwa otwory wiertnicze w gm. Wilczyn i Ślesin. Są to wody średnio i wysoko mineralizowane;
  • Węgiel brunatny – złoża tego surowca występują w północnej oraz południowej części powiatu. Jego eksploatacja jest możliwa do ok. 2040 roku;
  • Kruszywo naturalne – największe złoża tego kruszywa znajdują się w gm. Krzymów;
  • Piaski kwarcowe – nieeksploatowane złoża piasków znajdują się na pograniczu gm. Stare Miasto i Rzgów;
  • Torfy – złoża występują na terenie gm. Kramsk.
Tags: No tags

Comments are closed.