Gmina_wilczyn

Gmina Wilczyn

DANE FIRMY:

OPIS FIRMY:

Wilczyn to jedna z mniejszych gmin powiatu konińskiego, położona w jego północnej części. Gmina liczy 6,5 tysiąca mieszkańców i zajmuje powierzchnię 8312 ha. Podzielona jest na 16 sołectw.Region ten ma charakter rolniczo-turystyczny. Istnieje tu około 850 indywidualnych gospodarstw rolnych, w większości małych i średnich oraz trzy wielkoobszarowe gospodarstwa powstałe na bazie majątku likwidowanych PGR. Grunty orne zajmują powierzchnię 5946 ha tj. 71,54 % użytków rolnych. Tutejsze gleb y należą do średnich i słabych, w większości klasy IV i V. Podstawowe uprawy to zboża, ziemniaki oraz rośliny pastewne.

Gmina Wilczyn, a zwłaszcza zachodnia jej część, to tereny atrakcyjne turystycznie z nieskażonym środowiskiem naturalnym. Na obszarze gminy znajduje się kilka akwenów, których wody zaliczane są do pierwszej klasy czystości. Jeziora Wilczyńskie, Kownackie i Suszewskie stanowią wspaniałą bazę dla rozwoju turystyki i wypoczynku. Nad nimi zlokalizowane są liczne ośrodki wypoczynkowe, trzy pola biwakowe, kąpieliska otwarte (sezonowe), znakowane szlaki turystyki pieszej i jedno gospodarstwo agroturystyczne. Ponadto w gminie zarejestrowanych jest około trzysta podmiotów gospodarczych (handel, usługi, produkcja).

Na terenie gminy funkcjonują trzy szkoły podstawowe i jedno gimnazjum, a od września 1999 roku działa również Zawodowa Szkoła Handlowa. Mieszkańcy gminy mogą korzystać z usług oferowanych przez liczne instytucje, wśród których są m.in.: Bank Spółdzielczy, Gminne Przedszkole, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Laboratorium Analityczne, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zakład Wylęgu Drobiu oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej.

W 1986 roku oddano do użytku oczyszczalnię ścieków, do której podłączono kanalizację ściekową z Wilczyna i Wilczogóry. Zmeliorowana jest większość (blisko 90 %) gruntów wymagających regulacji stosunków wodnych, większość dróg ma utwardzoną nawierzchnię. Zwodociągowane są wszystkie miejscowości. Gmina Wilczyn jest w miarę możliwości stelefonizowana, obecnie podłączonych jest 700 abonentów. Z tego w roku 1999 podłączono do sieci 250 abonentów. Stało się to możliwe w wyniku zamontowania automatycznej centrali telefonicznej i przeprowadzenia przez teren gminy linii światłowodowej. Nad utrzymaniem czystości i porządku czuwa Zakład Gospodarki Komunalnej.

Perspektywy rozwoju gminy wiążą się z trzema dziedzinami gospodarki: turystyka z rolnictwem oraz drobnym przetwórstwem, nie zanieczyszczającym środowiska. Oferujemy obiekty do zagospodarowania oraz wolną siłę roboczą. Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy i zainteresowani rozszerzaniem kontaktów gospodarczych z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

Zapraszamy do poznania możliwości naszej gminy, wykorzystania stworzonych tu szans, nawiązania współpracy, szczególnie w turystyce i działalności gospodarczej.

Tags: No tags

Comments are closed.